obec Holstejnnase i jine lokalityfotogalerie

Jeskyně Nová


Členové Moravského speleologického klubu objevili jeskyni během vytyčování povrchové polygonové sítě (v rámci spolupráce s katedrou geodézie VUT FAST Brno při přípravě diplomových prací studentů) dne 28.února 1999. Tehdy byl nalezen výrazně ohraničený mastný flek ve svahu nad silnicí v Plánivách. Při následném ohledání místa bylo zjištěno, že pod listím je suť a kamení propadává po stupních do volné prostory. Dne 7.března 1999 byla odstraněna 0,5m silná vrstva suti a mezi zaklíněnými balvany proniknuto úzkým vchodem do volné prostory cca 8m hluboké a 20m dlouhé. Dne 20.3.1999 byla prostora zdokumentována fotograficky. V dubnu pak byl upraven přístup a proveden předběžný průzkum objevu spolu s orientačním zaměřením. Postupně bylo na dvou místech nalezeno další vertikální pokračování a do konce května byly i tyto úseky změřeny.

Popis prostor

Horní část jeskyně tvoří chodba 5-7m široká, s výraznou modelací stěn tekoucí vodou a nápadně rovnými úseky stropů. Původní strop vchodu jeskyně se zřítil a zatarasil portál balvanitým závalem. Objevný vchod na opačné straně je situován přímo na výrazné dislokaci směru V-Z, na níž je vytvořena převážná část jeskyně Nová Rasovna. Víceméně přímo pod objevenou jeskyní je situován dóm II Nové Rasovny s vysokým komínem. Souvislost je zde nasnadě. V objevené lokalitě je pokračování dislokace k východu uzavřeno sintrovou výzdobou, směrem k západu je suťový zával v místě objevného vchodu. Jižně od dislokace byly nalezeny dva samostatné úseky s vertikálním pokračováním. Po prokopání úžiny bylo objeveno spodní patro, tvořené puklinovým systémem chodeb délky zhruba 40m, poměrně zajímavě vyzdobené sintrovými náteky a krápníky.

Výzdoba jeskyně je tvořena značným množstvím náteků nickamínku. volně jsou ve dnu jeskyně recentní kosti drobné fauny. Nalezeny byly zbytky zasintrovaných, silně zvětralých štěrků stejného charakteru jako v jeskyni Nezaměstnaných a Holštejnské. Jde o unikátní a neporušené sedimenty vnitrojeskynní facie, zasluhující odborné zhodnocení. Jen orientačně byla proto vyhloubena sonda hloubky 0,9m, která zastihla vrstvu kamení, pod ní sintrové desky, ojediněle uhlíky. Hlína má dva barevné odstíny, u dna jsou staré sintrové desky, postavené kolmo. Štěrk nebyl zastižen Na několika místech je znát náznak dalšího pokračování jeskyně. Celková dosud známá délka lokality je zhruba 80m. Jeskyně s největší pravděpodobností tvořila ponor, odvodňující údolní kotlinu na jeho jihovýchodním okraji. Nadmořská výška je prakticky shodná s výškou jeskyně Nezaměstnaných a Holštejnská na západním okraji holštejnského údolí. Poloha jeskyně a její charakter dávají předpoklad možného spojení s jeskyní Nová Rasovna v jediný systém.

Výškový rozdíl od dna Nové jeskyně po úroveň prostor v komínu dómu II Nové Rasovny je zhruba 10m. Bohužel tímto výzkum lokality pro MSK skončil. Správa CHKO MK nepovolila skupině pokračovat s průzkumem s odůvodněním jedinečnosti zachovalých sedimentů a přestože MSK byl schopen zajistit spolupráci s odborníky, rozhodla se Správa garantovat výzkum lokality sama. Proti tomu samozřejmě nelze protestovat. Mnohem horší je skutečnost, že během Speleofóra 2001 si objev jeskyně přivlastnila ZO ČSS 6-15, která na sjezdu přišla s příslušným referátem, lživými informacemi a neúplnou mapkou lokality (chybí poslední objevy). Jednalo se o tak ubohý čin, že celá situace vedla k znechucení objevitelů a protože ke skutečnému výzkumu sedimentární výplně nedošlo, byl vchod Nové jeskyně zaslepen.